Tiêu Chuẩn TIA/EIA-568-B.2

ANSI / TIA / EIA-568-B.2 đã được thay thế bằng ANSI / TIA-568-C.2.


Bạn sẽ thấy rằng các giá trị trong này ANSI / TIA-568-C.2 đề ra các tiêu chuẩn nhữngi trong Cable Analyzers DTX và DSP.

Sau đây là các tiêu chuẩn quy định

Trong ANSI / TIA / EIA-568-B.2,  bảng chi tiết các giới hạn thử nghiệm cho loại 5e 

Bảng 25 thể loại cáp dây 5e hạn mức suy hao thử nghiệm 

Các giới hạn này được lập ra bằng cách sử dụng đầu jack cùng sử dụng cho các loạ cáp 5.Kết quả là, các văn bản sau đây đã được thêm vào phần 6.3.3.1 của ANSI / TIA / EIA-568-B.2: 

Chú ý: - jack thử nghiệm được mô tả trong Phụ lục  được thiết kế để thử nghiệm loại 5 modular plug, 
làm việc trong phạm vi dây thiết bị và nên được đầy đủ cho cùng một  loại là 5e
cắm dây khu vực làm việc và dây nối thiết bị được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng 

Bảng 25 nêu trên có nguồn gốc từ các công thức sau đây:

100 MHz và hơn, 100 MHz được nêu như là 41 dB. 

Như đã một jack cắm thử nghiệm mới được lựa chọn sau khi chuẩn đã được phê duyệt. Jack thử nghiệm này ở điều kiện 100 MHz và  hơn100 MHz của 47 dB. Kết quả là, các giới hạn để kiểm thử các dây nối với jack thử nghiệm mới này khác với trong Bảng là 41 dB sử dụng cho TIẾP THEO địa phương, 100 MHz và NEXT từ xa, 100 MHz trong công thức trên được thay thế bằng 47 dB, mà cho chúng ta kết quả sau;

 

Thể loại dây 5e hạn mức suy hao trong điều kiện kiểm tra 47 dB @ 100 MHz

Những giá trị này được tìm thấy trong mã mới nhất cho các Cable Analyzers DSP-4x00 và DTX.

Giá trị mới của 47 dB đã được sử dụng trong phiên bản của ANSI / TIA / EIA-568-B, ANSI / TIA-568-C.2

Như vậy có thể nói Cáp Superlink đạt vượt qua các thử nghiệm và tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2 

Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2